BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ

Aybastı Belediyesi

 • Aybastı Belediyesi
 •  
 • Telefon
  714 11 75
Ana Sayfa Sol Linkler

   T.C.

  AYBASTI BELEDİYESİ

  BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ

  İş bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine göre hazırlanarak; 5393 sayılı kanunun 18/m maddesi ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereği Belediye meclisine sunulmuştur.

  2007

  YÖNETMELİĞİN HAZIRLANMASININ GENEL GEREKÇESİ

   

              1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerin Yönetimi hakkındaki kanun yürürlükten kaldırılarak bu kanunların yerine 13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 23/072004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunları getirilmiştir.

              Bu kanunlar incelendiğinde en önemli hususun yerinden yönetim kurumlarının görev yetki ve sorumluluklarının açıkça belirtildiği ve bir takım yeni yetki ve görevlerin belediyelere verildiği görülmektedir.

              5393 sayılı Belediye kanunu’nun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15 inci maddesinin,

              a) Bendinde Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

              b) Bendinde kanunların Belediyelere verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunla belirtilen cezaları vermek.

              5393 sayılı Belediye kanunu’nun Belediye encümeninin görev ve yetkileri başlıklı 34 üncü maddesinin,

              e) Bendinde kanunlarla öngörülen cezaları vermek,

              i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek,

             

  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Zabıtanın görev ve yetkileri başlıklı 51.inci maddesinde; Belediye zabıtası beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup bu amaçla belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.

              5393 sayılı Belediye kanunu’nun belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. maddesinin (l)bendine göre gayrı sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, Belediyenin yetkileri ve imtiyazları sayılmıştır.

              Bu düzenlemelerin sonucunda ;

              Büyük şehir olmayan İl Belediyelerinde 1.inci sınıf ve sıhhi işyerlerinin, 2.nci ve3.üncü Sınıf gayrı sıhhi müesseseler Belediye tarafından ruhsatlandırılıp denetlenecektir;

              5393 sayılı kanunun 85/d maddesi ile değişik birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden 775sayılı kanunda belediyelere verilen yetkileri kullanmak………..

              5326 Sayılı Kabahatler kanunu’nun İKİNCİ KISIM/ Çeşitli Kabahatler Emre Aykırı Davranış başlıklı 32, maddesinde;

              1) Yetkili Makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle yada kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye idari para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.

              2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.

              3) 1,3,1926 tarih ve 765 sayılı Türk ceza kanunun 526. maddesine diğer kanunlarda yapılan yollamalar, bu maddeye yapılmış sayılır.

              Hükümler mevcuttur.

              Yine 11/04/2007 tarih ve 26490 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye zabıta yönetmeliği 14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı bakanlar kurulu kararı ile kabul edilen 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902  sayılı resme gazetede yayınlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” ile belediye zabıtasına diğer kanun, yönetmelikler ve mer-i mevzuat ile belediye zabıtasına çeşitli görev ve yetkiler verilmiş bulunmaktadır.

              Aybastı Belediyesi Meclisinin 1580 sayılı Belediye yasası ile diğer yasaların Belediye yüklediği görevleri başarmak ve belde halkının sağlığını, rahatlığını sağlamak ve korumak için 5.2.1986 tarihinde 1580 sayılı kanunun 71.maddesi gereğince Aybastı Belediyesi Meclisi ve Kaymakamlığınca  tasdik olan, Aybastı Belediyesi Zabıta yönetmeliği ve sağlık zabıta yönetmeliği halen yürürlüktedir.        

              5326 Sayılı Kabahatler kanunu’nun 32. maddesi gereğince günümüz koşullarına cevap verecek şekilde Aybastı Belediyesi İdari yaptırım yönetmeliğinin hazırlanması gereği ortaya çıkmıştır.

              Esas itibariyle kamu hizmetlerinin temel amacı, vatandaşlarımızın yaşam biçimini iyileştirmek ve onların refah düzenini artırmaktır. Belediyelerde bir kamu kurumudur. Dolayısıyla, ve belde halkının yaşam standardının yükseltilmesi, kentte nizam ve intizamın sağlanması, beldenin ve belde halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının temin edilmesi, esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ve korunabilmesi için  belediye emir ve yasakların konulması kaçınılmazdır.

              Bu yönetmelik yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, 5393 sayılı Belediye Kanununda ve mer-i mevzuat hükümleri  dairesinde belediyelere verilen  görevleri yerine getirilmesinde, Belediye zabıtası görevlileri ile diğer belediye görevlilerin yetki alanlarında işlenen kabahat karşılığında uygulanabilecek olan idari yaptırımların türlerinin belirlenmesi, takibinin yapılabilmesi, sonuçlarının islenebilmesi, belirlenen emir ve yasaklara uyulup uyulmadığının denetlenebilmesi ve yaşanılabilir bir ortam oluşturulabilmesi amacı ile hazırlanmıştır.
  1.KISIM

  (Amaç-Kapsam-Hukuki Dayanak)

  BÖLÜM – 1

  Amaç   :

  Madde      1-)  Bu Talimatname 5393 sayılı Belediye Kanunda ve mer-i mevzuat hükümleri dairesinde  verilen görevlerin yerine getirilmesinde, Belediye Zabıtası görevlerinin görev, yetki alanlarında işlenen kabahatler karşılığında uygulanabilecek olan idari yaptırımların türleri ve sonuçlarının belirlenmesinin ve takibinin yapılabilmesi amacı ile hazırlanmıştır.


  Kapsam   :

  Madde     2-) Bu talimatname Aybastı Belediyesi sınırları içerisindeki tüm kent halkına hizmet veren tüm belediye birimleri ile kent halkına hizmet sunan ve belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm müesseseleri ve çalışanlarını, herhangi bir müesseseye bağlı olmaksızın hizmet gören kişileri ve diğer gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

  Hukuki Dayanak   :

  Madde  3-) Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi, 5326 sayılı Kabahatler kanunu, İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik ve Belediye Zabıta Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır.

  BÖLÜM -2

  HUZUR VE SÜKÛNLA İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

  Madde 4 - Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

  a)   Halkın huzur ve rahatını bozacak fiil ve hareketlerde bulunmak,

  b)   Toplu taşıma araçlarında ve kamu hizmet binalarında tütün mamulü tüketmek.

  c)   Ana cadde, yol, meydan ve sokaklarda ve genel taşıt araçlarında çalgıcılık ve satıcılık yapmak, Yüksek sesle başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşmak, şarkı söylemek ve itişip kakışarak şakalaşmak.                

  d)   Yüksek sesle bağırarak ve ses yükseltici araçlarla satış, reklâm, ilan yapmak ve müşteri celbi maksadıyla bağırıp çağırmak, müzik yayını yapmak ve klakson çalmak,

  e)   Belediye sınırları içerisinde merkez mahalle ve yollarında, Belediyece açılmış olan yollara tel kazık, vs. çevirip yola tecavüz etmek, bahçesinde bulunan ot,çalı, taş ve toprak ve her türlü pisliği yola atmak.,

  f)   Her türlü hafriyat toprağı ve inşaat molozlarını Belediyeden izin alınmadan rasgele cadde, mahalle,yol kenarlarına ve dere ve ırmak yataklarına dökenlere,

  g)   Yapılışları, görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek, çöp, sakatat, deri v.s. gibi şeyleri açıkta taşımak,

  h)   İzin alınmamaksızın şehir şebekesine zarar vermek şehir şebekesinden kaçak su bağlayıp, bağ,bahçe sulamak, her çeşit eşya taşıt aracı ve hayvan yıkamak,

  i)   Hayvanları dövmek, eziyet etmek, hayvan oynatmak ve dövüştürmek,

  j)   Belediyece izin verilen yerler dışında, parklar, yeşil alanlar ve açık arazilerde, piknik yapmak, mangal yakmak, yatmak, içki içmek ve etrafı rahatsız edecek şekilde oturmak, toplanmak, vb. davranışlarda bulunmak,

  k)   Park, cami, kamu hizmet binaları ile umumi çeşmelerden motorlu ve motorsuz araçlarla veya hortumla inşaatına, evine su almak, Araç yıkamak çeşmenin etrafını kirletmek ve devamlı işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt aracı ve hayvan yıkamak,

  l)   Toplu taşıma durakları ile kamu hizmet binalarında, sıra usulüne riayet etmemek, itişip, kakışmak, sırayı bozarak öne geçmek ve etrafı rahatsız edecek fiil ve hareketlerde bulunmak,

  m)   Çarşı içerisinde kasaplık olmayan hayvan sürüsünü geçirmek.Mezbaha dışında hayvan kesmek,Menşesiz hayvanları pazara getirmek

  n)   İzin verilen yerler dışında, yol, meydan, parklar, yeşil alanlar ve açık arazilerde, top oynamak, oyun ve spor aletleri çalıştırmak veya motorlu ve motorsuz araçları bırakmak ve para karşılığı çalıştırmak,

  o)   Belediyece izin verilmediği taktirde Şehir Merkezi cadde, Sokak, Mahalle aralarında her ne suretle olursa olsun fındık patoza   vermek, fındık ve fındık kapsüllerini cadde ve yol ortasında bırakmak,

  p)   Halkın huzur ve rahatını bozacak karıştıracak, Apartmanlarda, apartman sakinlerinin huzur ve istirahatını bozacak şekilde gürültü yapmak, bağırıp çağırmak, şarkı söylemek, her türlü çalgı ve müzik aletini yüksek sesle çalmak ve geceleri saat 22:00 den sonra sessizliği bozacak ve başkalarının uykusuna mani olacak şekilde gürültü çıkarmak,

  r)   Bilumum esnafın dükkan dışına veya kaldırımlarına her ne suretle olursa olsun herhangi bir şey koyarak işgal etmek ,

  s)   Milli Bayramlarda kirli, yırtılmış veya Türk Bayrağının şerefine yakışmayan ve Bayrak nizamnamesine aykırı durumda Bayrak asmak,

  ş)   Ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes yapmak, kümes hayvanı beslemek, Cadde ve Mahalle aralarına Ahır,ağıl yapıp etrafı rahatsız edecek şekilde hayvan bulundurmak,

  t)   Her Bina ve İşyeri sahibi lağım ve bulaşık atık sularını varsa ana kanalizasyona yoksa fosseptik çukuru açarak buruya kadar kapalı götürüp bağlantı yapmaları,

  u)   Her türlü yük, ot,saman v.b, gibi şeylerin nakilleri sırasında cadde ve sokakları kirletmek,bağ,bahçe ve çıkan ot, saman, çalı ve taşları yollara atarak engellemek

  Ü)   Şehir içerisinde bulunan boş arsaların tahta tel örgü vb. ile çevirip kapatmamak,

  v)   İşyeri önüne proje dışı ilave çıkma ve parmaklık yapma,

  y)   Her türlü kazılarda emniyet tedbiri almak ve uyarıcı levhalar koymamak,

  z)   Taş, Kum, Beton, Moloz, cüruf, hafriyat toprağı ve yıkıntı atığı hurda vb. taşıyan araçlar ve bu araçları kullananlar tarafından cadde ve sokaklara zarar vermek,

  BÖLÜM – 3

  TEMİZLİKLİ İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

  Madde 5 - Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

   
  a)      Her ne suretle olursa olsun yerleri kirletmek, tükürmek, sümkürmek, çevreye çöp, süprüntü, kâğıt, meyve artıkları, yemiş kabukları ile inşaat artıkları vs. atmak, dökmek, etrafı kirletecek veya fena koku neşredecek deri, gübre, paçavra vs. sermek, dökmek,

  b)     Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbirleri almamak,

  c)     Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayan veya fena koku neşreden maddeler,ot,saman atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak,

  d)     Binaların, abidelerin, yeraltı ve yerüstü geçitlerinin camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran, vs. ile karalamak, şekil çizmek ve kirletmek,

  e)     Kirli, yağlı ve pis kıyafetle ve ellerinde gelip geçenleri ve etrafını kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme, eşya vs. ile kalabalık arasına girmek,

  f)     Yol, meydan, parklar ve yeşil alanlarda bulunan çeşme, sebil ve havuzları kirletmek,   havuz içine malzeme atmak, yüzmek, buralarda eşya ve hayvan yıkamak, sulamak.

  g)     Yollara paspas atmak,

  h)     Her çeşit eşya, hayvan ve malzemenin yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı kirletmek,

  i)     Yollarda ve caddelerde araç tamiratı yapmak, yolları ve caddeleri tahrip edecek ve kirletecek fiillerde bulunmak,

  j)     Belediyece kabul edilen standartlara uygun çöp kabı bulundurmamak,

  k)     Çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını çevreye ve çöp konteynırlarına atmak,

  l)     Binaların bahçelerini ve İşyerinin  önlerini bordur taşlarına kadar temizlememek,

  m)     Çöp kapları ve çöp torbalarını çöp toplama saatleri dışında cadde, sokak ve meydanlara çıkartmak, bırakmak,

  n)     Kapı, pencere, balkon, teras, hava ve ışık mahallerinden sokağa, caddeye, arsaya, bahçeye veya bitişik evlerin teraslarına ve damlarına çöp, süprüntü, paçavra, kâğıt, yemek artıkları, bulaşık veya çamaşır suyu atmak, dökmek, suları caddeye akacak şekilde çiçek sulamak ve halı yıkamak,

  o)     Binaların teras, aydınlık, balkon, pencere ve merdivenlerinden halı, kilim, elektrik süpürgesi torbası muhteviyatı, temizlik bezleri, paspas vs. silkelemek ve dökmek,

  p)     Yol, meydan, parklar üzerinde halı, kilim, paspas vb. şeyleri yıkamak,

  r)     Binalardan dışarıya her türlü atık su ve pis suların, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak, yağmur suyu boru­larını tabana kadar indirmemek varsa kanalizasyona bağlamak,

  s)     Binalardan dışarıya etrafı rahatsız edecek şekilde soba borusu çıkarmak, duman, is vb. şekilde etrafı kirletmek,

  ş)     Karlı havalarda ev ve apartmanların ve iş yerlerin kapı önlerine biriken karları temizlerken insanların geçişini ve araçların geçişlerini engel teşkil etmemek kaydı ile temizlemek,

  t)     Her türlü temizlik, boya, tamirat ve tadilat işlerinde etrafı ve gelip geçenleri rahatsız etmemek için lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak,

   
  Çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler:

  (1)   Her türlü mutfak ve yemek artıkları ile odun külleri,

  (2)   Elektrik süpürgesi atıkları, süpürge artık ve süprüntüleri,

  (3)   Ev dikiş artıkları, paçavra ve bezler,

  (4)   Ağaç yaprakları, yol ve caddelere pisleyen hayvan pislikleri,

  (5)   Pazaryerleri süprüntüleri ve hal çöpleri,

  (6)   Sahipsiz her türlü hayvan leşleri,

  (7)   Soba külleri,

   Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler:

  (1)   Her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla, molozlar, kereste, demir malzeme ve artıkları

  (2)   Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları,

  (3)   Bilumum imalathane ve fabrika artıkları,

  (4)   Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları.

  (5)   Her türlü tıbbi atıklar,

  (6)   Budanan kesilen ve kırılan ağaçları, ağaç dalları, park bahçe sebze ve meyve bahçesi atıkları,

  (7)   Kalorifer, kül ve cürufları,

  (8)   Geri kazanımlı her türlü ambalaj atıkları,

  BÖLÜM – 4

  NİZAM VE İNTİZAMLA İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

  Madde 6- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

  a)      Cami avluları, abidelerin etrafı, köprü, istasyon ve parklar gibi halkın gelip geçtiği yerlerde oturma yerlerinin dışında oturmak, yatmak, fazla yer işgal etmek, torba, heybe, denk, küfe, arkalık, tabla vs, gibi şeyleri bırakmak buraların intizamını bozmak,

  b)      Gişe önlerinde, duraklarda sıraya riayet etmeyip öne geçmek, itişip kakışmak,

  c)      Halkın çok kalabalık bulunduğu yerlerde büyükçe eşyalarla halkı rahatsız ederek geçmek,

  d)      Hayvanları; sokaklara bırakmak, park, bahçe ve boş alanlarda etrafı rahatsız edecek şekilde gezdirmek, kamu hizmet binaları ile cami ve diğer mabetlerin avlularına sokmak,

  e)      Belediyece konulmuş her çeşit sokak ve trafik işaret levhaları ile kapı numaralarını, durak tabelalarını, çeşme musluklarını,  baca ve ızgara kapaklarını, çöp kutularını sabit ve hareketli alet, edevat, araç ve tesisleri bozmak, kırmak, düşürmek, yerlerini değiştirmek,

  f)      Park, meydan ve yollarda çimlere ve çiçek parklarına basmak, top oynamak, ağaçlara fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek ve tahrip etmek,

  g)      Dükkân ve binaların yola bakan cephelerine dikey olarak tabela asmak, perde, saçak ve siper yapmak,

  h)      Cadde ve sokaklardaki elektrik, aydınlatma vb. maksatla konulmuş direklere ilan, reklâm, fiyat etiketi, tabela v.b asmak ve yapıştırmak,

  i)      Yol ve tretuvarların üzerine her çeşit işaret levhası, reklâm panoları koymak, bu yerleri hususi park yeri haline getirmek ve işgal etmek,

  j)      İnşaatlarda işgaliye ödenen tahta perde ile çevrili kısım haricinde herhangi bir iş yapmak, işgaliye ödenen kısımdaki yol veya tretuvarın vasfını bozmak ve tahrip etmek,

  k)      İnşaat ve tamirata ait tuğla, taş, toprak, kireç, kum, çimento, tahta, varil, kazma, kürek v.s. gibi inşaat malzemesini ve inşaat artıklarını cadde ve sokakların ürerinde, işgaliye ödenen sahanın dışında bırakmak, inşaat artıklarını kaldırmamak,

  l)      Her türlü inşaat ve tamirat artıklarını ve molozlarını yollara, tretuvarlara ve arsalara dökmek ve bırakmak, yollara dökerek taşımak,

  m)      İnşaatlara yapı sahibi, müteahhit ve sorumlu fen adamının kim olduğu, inşaatın fenni ve teknik vasfı, ruhsat tarihi ve sayısı yazılı levha asmamak,

  n)      Toprak, kum, mıcır, kömür tozu ve talaş gibi maddeler taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine meydan vermek, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek,

  o)      Yol, meydan, pazar, köprü gibi umuma mahsus yerler ile han, pasaj ve kamu binaları gibi umumi binaların giriş ve koridorları ve merdivenlerini izin almadan herhangi bir şekil ve maksatla işgal etmek,

  p)      Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerlere tente olarak çirkin görünümlü hasır, çuval, bez v.s. şeyleri asmak, takmak,

  r)      İş yerlerinin dışına dondurma dolabı, meyve sebze kasaları, satış tezgâhı, koltuk, kanepe ve gıda maddeleri ile benzeri her türlü malzemeyi çıkarmak, teşhir etmek ve buraları her ne suretle olursa olsun işgal etmek,

  s)      Parlayıcı patlayıcı yakıcı maddeleri ve Likit gaz,tüp gazlarının izinsiz depolarda muhafaza etmek, ve izinlide olsa uyarıcı levha bulundurmamak,

  ş)      Binaların caddelere, meydanlara bakan yüzlerindeki kapı, pencere, balkon ve teras ile ön bahçelerine etrafı rahatsız edecek ve görüntü kirliliği oluşturacak şekilde çamaşır, kilim, yatak, yorgan, çarşaf vs. gibi eşya asmak ve kurutmak,

  BÖLÜM – 5

  SAĞLIK, EMNİYET VE SELAMETLE İLGİLİ  EMİR VE YASAKLAR

  Madde 7 - Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

  a)    Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan hayvanlara umumi yerlerde binmek, bunları tedbir almadan taşımak, gezdirmek,
  b)    Belediyeden müsaade almadan, sirk hayvanlarını şehre sokmak veya bunları şehrin içinde bir yerden bir yere götürmek,
  c)    Yollarda ve meydanlarda kayar ayakkabılarla yürümek, tekerlekli patenle veya buz pateni ile kızakla kaymak kartopu, futbol v.s. oynamak, her türlü atış aleti ile atış talimi yapmak, uçurtma uçurtmak,
  d)    Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılanma işlerini süresi içinde yaptırmamış, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan geçirmek, bu gibi hayvanları serbest, başı bos bırakmak ve şehir içinde hayvan koşturmak,
  e)    Yol, meydan ve tretuvarlarda (kaldırım) her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu temizlik ve emniyetle ilgili tedbirlerini almamak ve geceleri uygun işaret levhaları ile uyarıda bulunmamak,
  f)    Yol üzerindeki bina cephelerine bayrak, levha, afiş ve benzerlerini sağlam bir surette tespit etmemek,
  g)    Binaların pencere, balkon, teras, vs. yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almaksızın çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koymak,
  h)    Her türlü sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen vs. gibi çukurlar ile yol, altyapı ve inşai faaliyetlerde oluşan her türlü çukur ve bacaları üstü açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek, gerekli emniyet tertibatı almamak,
  i)    Çatı, teras ve balkonlarda ve işyeri önlerinde biriken karları yola atmak,

  j)    Kümes ahır ve ağıl hayvanlarını sokağa bırakmak ve bunları Şehir içerisindeki arsalar, ve meydanlarla mezarlıklarda anıt çevrelerinde otlamak ve bağlamak,

  k)    Her türlü binalarda üst kattan alt kata su ve pis su sızıntısına meydan vermek, sızıntıyı önlemek için gerekli tedbirleri almamak,

  l)    Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, belediyece izin verilen yerler dışında gömmek,
  m)    Canlı hayvan sevkinde kullanılan araçlarda et ve et ürünleri taşıyanlara,

  n)    Membası ve kaynağı belli olmayan suyu satan, memba,ya ait belgeleri ibraz etmeyenlere,

  o)    Satışa arz edilen ekmek pide ve simitlerden noksan gramajda satış yapanlara, üreten firmanın unvanını belirten işaretli olmayanları satışa arz edenlere (üretenlere 4077 sayılı yasaya göre işlem yapılacaktır.)

  p)    Seyyar satış araçları kullanılarak perakende balık satışı yapanlara 1380 sayılı su ürünleri toptan perakende satış yönetmeliğinin 14/07/2004 tarih ve 25522 sayılı R.G.’ de ilan edilen değişiklik şekli ile işlem yapılacaktır.

  r)    Gıda üretim satış yerleri hakkında yönetmeliğin denetim esasları başlıklı 40/h maddesi,; “ Pazar yerleri, cadde ve sokaklarda, et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri, unlu mamuller, süt ve süt ürünleri kuruyemiş, lokum, bisküvi, tatlı ve benzeri gıda maddelerin satışını  yapanlara,

  BÖLÜM – 6

  MEZARLIKLARLA İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

  Madde 8- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

  a)      Bu yönetmeliğin umumi yerlerde yapılmasını yasakladığı fiilleri mezarlıklarda yapmak,

  b)      Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık v.s. gibi manilere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak veya oturmak, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricînde gezinmek,

  c)      Her ne suretle olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını bozmak,

  d)     Mezarlara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak,

  e)      Mezarlıkların içerisine alkollü şekilde veya beraberinde köpek vb. hayvanlarla girmek,

  f)       Mezarlıklara güneş battıktan sonra her ne sebeple olursa olsun girmek,

  g)      Mezarlarda Belediyeden ruhsat almaksızın her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak,
  BÖLÜM -7

  BELEDİYENİN RUHSATINA VE DENETİMİNE TABİ İŞYERLERİ İLE BURALARDA ÇALIŞANLARIN UYACAKLARI EMİR VE YASAKLAR

  Madde 9 - İş yerlerinin uyacakları emir ve yasaklar,

  a)      Belediyeden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.

  b)      İşyerlerinin tamamı 2005/9207 sayılı “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” te belirtilen asgari sıhhî ve teknik şartlara uygun olarak çalıştırılacaktır,

  c)       Kabukları soyulmadan, pişmeden ve yıkanmadan yenilecek maddeleri satanlar bunları temiz vasıtalarla alıp ambalaj veya kutulara koyacaklar, elle dokunmayacaklardır,

  d)       Pişmeden veya yıkanmadan yahut kabukları soyulmadan yenilen gıda maddeleri açıkta muhafaza, teşhir ve satılmayacaktır. Bu maddeler sinek ve toz girmeyecek şekilde kapalı yer veya kaplarda bulundurulacaktır. El sürmeden uygun araçlarla alınıp müşteriye verilecek, bu maddeler ambalajsız tartılıp satılmayacak ve müşterilerin elle tutup bırakmalarına izin verilmeyecektir,

  e)      Gıda maddelerinin ayıklama, parçalama, temizleme, tartılma, hazırlama ve ambalajlanmasında kullanılan her türlü alet ve makine, besin maddelerinin evsafını bozmayacak, kirlenmesine mani olacak, küflenmez, paslanmaz, temizliği kolay
  cins, evsaf ve biçimde olacaktır. Bu işte kullanılacak masa, sehpa, raf ve tezgâhların üzerleri cam, mermer, fayans vb. gibi parlak ve temizliği kolay cinsten bir madde ile kaplanmış olacak ve daima temiz bulundurulacaktır,

  f)        İş yerleri daima temiz ve tertipli bulundurulacak, temizlik sıhhi ve fenni usullere göre toz kaldırılmadan ve iş saatleri dışında yapılacaktır. Personelin temizliğine ait lavabolar bulaşık yıkamak maksadıyla kullanılmayacaktır,

  g)       İş yerlerinin ikametgâh ve diğer iş yerleriyle bağlantısı olmayacak, iş yerleri ikamet etmek, yatıp kalkmak veya gıda maddelerinin sıhhi vasıflarını herhangi bir şekilde bozabilecek maksatlarla kullanılmayacaktır,

  h)       İş yerlerinde çalışanların elbiseleri gıda maddelerine temas edecek yerlere konmayacaktır. İşçilere ait soyunma dolapları bulunacak ve bu yerler gıda imalathaneleri ve hazırlama yerlerinden ayrı bir bölümde olacaktır,

  i)         Gıda maddeleri sıhhi şekilde ambalajlanmış ve her türlü sıhhi tedbirleri alınmış olarak muhafaza edilecek ve taşınacaktır,

  j)        İş yerlerinde Belediyece hazırlanmış ve Zabıta Müdürlüğünce tasdik edilmiş teftiş defteri bulundurulacak, dolan defterler 1 yıl süre ile muhafaza edilerek teftişlerde görevlilere gösterilecektir. Gıda imalat ve satış yerlerinde çalışan tüm personele ait sağlık muayene cüzdanları bulunacak ve her 3 ayda bir sağlık muayeneleri yaptırılacaktır,

  k)       İş yerlerinde vergi levhası, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, hafta tatili ruhsatı, iştigal konusuna göre diğer çalışma ve izin belgelerinin aslı ile işyeri sahibinin nüfus cüzdan sureti ile ikametgâh belgesi bulundurulacak ve görünür yere asılacaktır. Ayrıca çalışan tüm personele ait nüfus cüzdan sureti ile ikametgâh belgeleri işyerinde bulundurulacaktır,

  l)         İşyerlerinde itfaiye, polis, su ve elektrik arıza, hızır acil ve belediye zabıtası telefon numaraları varsa telefonunun yanına, yoksa kolaylıkla görülebilen bir yere asılmış olacaktır,

  m)     Gıda imalat ve hazırlama yerlerinden tuvaletlere doğrudan giriş-çıkış yapılmayacak ve hijyen paspas kullanılacaktır. Ayrıca tüm işyerlerindeki tuvalet ve lavabolarda pedallı çöp kovası, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı, tuvalet fırçası, sıvı sabun ve gerekli diğer temizlik malzemeleri ile alafranga tuvalet bulunan yerlerde klozet kapak örtüsü bulundurulacaktır,

  n)       İşyerleri belediyece tespit edilen açma ve kapama saatlerine riayet edecektir. İşyeri sahipleri ve işçiler kapama saatinden sonra kapıları kapatmak ve kapalı tabelasını indirmek sureti ile temizlik ve işleri toparlamak maksadıyla işyerinde kalabilecektir,

  o)       Bozulabilecek gıda maddeleri soğuk hava dolap ve depolarında teşhir ve muhafaza edilecektir,

  p)       Gıda imalathaneleri ve hazırlama yerlerinde kesinlikle sigara içilmeyecek ve duvarlara “Sigara İçmek Yasaktır” ibareli levhalar asılacaktır,

  r)       Gıda imalat ve satış yerlerinde hayvan bulundurulmayacak ve beslenmeyecektir,

  s)        İşyerlerinde her türlü haşarata karşı gerekli tedbirler alınmış olacak ve yetkili firmalarca ilaçlama yapıldığına dair belgeler işyerinde muhafaza edilerek görevlilere ibraz edilecektir,

  s)        İşyerleri iştigal konusuna göre gerekli olan havalandırma ve aydınlatma tertibatını standartlara uygun olarak yaptıracak ve işyerlerini daimi olarak sıhhi ve fenni şekilde havalandırılacaktır,

  ş)        İşyerleri iştigal konusu haricindeki malzemeleri bulundurmayacak, satmayacak, ayrıca iştigal konusu haricinde faaliyetlerde bulunmayacaktır,

  t)       Bulaşık yıkama tekneleri mermer veya paslanmaz çelikten olacak sıcak ve soğuk iki yıkama kısmını ihtiva edecektir. Ayrıca yıkanan kapların süzülmesine mahsus bir oluklu kısım bulunacaktır. Tabandan dışarıya su akıtılmayacaktır,

  u)      İşyerlerinde en az 10 kişiye bir adet tuvalet ve lavabo bulunacak, tuvalet, lavabo ve banyo tabanları mermer veya seramik, duvarlar tavana kadar mermer veya fayans ile kaplanmış olacaktır. Ayrıca yeterince havalandırma tertibatı olacaktır,

  ü)      İşyerlerinde yangına karşı gerekli tedbirler alınmış olacak, yeterli sayıda yangın söndürme cihazı kullanıma hazır halde bulundurulacaktır,

  v)       İşyerlerinde elektronik terazi kullanacak ve teraziler Ölçüler Kanununa göre damgalanmış ve kontrolleri yapılmış olacaktır. El terazisi ve kefeli teraziler ile bozuk, kırık ve ayarı bozuk teraziler kullanılmayacaktır,

  y)      Belediyeye ait olup kiraya verilen park, bahçe v.b yerlerde Belediyece tasdik edilen fiyat tarifesi bulunacak, çerçevelenip görünür bir yere asılacaktır,

  z)       İşyerlerinde perakende olarak satışa arz edilen bütün malların üzerine veya o mala ait olduğu kolayca anlaşılacak şekilde yakınına görünür ve okunabilir şekilde etiket konulması, malın niteliği icabı etiket koymaya uygun olmayan hallerde ise müşterilerin görebileceği bir yere, etiket muhteviyatını gösterir bir liste asılması mecburidir. Buna aykırı hareket edenler hakkında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır,


  BÖLÜM – 8

  PAZARYERLERİNDE UYULACAK EMİR VE YASAKLAR

  Madde 10- Pazaryerlerinde uyulacak emir ve yasaklar,

  a)      Pazarcı esnafının Belediye Meclisi kararında veya Başkanlık onayında pazaryeri olarak gösterilen mahallin sınırlarını aşmayacaktır.

  b)       Pazarcı esnafı Belediyeden Pazar Yeri Çalışma Belgesi alacaktır. Bu belge pazaryerinde hazır halde bulundurulacak ve istendiğinde görevlilere ibraz edilecektir.

  c)       Pazarcı esnafı pazaryerinde bizzat kendisi bulunacak, mazeretsiz olarak 3 hafta üst üste pazar tezgâhının başında bulunmayan esnafın Çalışma Belgesi iptal edilecektir. Mazeret gerekçesi belgeli olarak ibraz edilecektir.

  d)     Pazarcı esnafı kendilerine tahsis edilen pazaryerlerinin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralayamaz veya devredemez.

  e)      Pazaryerlerindeki faaliyetler sabah havanın aydınlanması ile başlayacak, akşam hava kararınca bitecektir. Pazarcı esnafı pazarın kalkış saatine riayet edecektir.

  f)       Pazarcı esnafından gıda maddesi satanların ve yanlarında çalışan diğer personelin sağlık muayene cüzdanları bulunacak ve her 3 ayda bir sağlık muayenelerini yaptıracaklardır. Sağlık muayene cüzdanları istenildiğinde görevli memurlara gösterilmek üzere yanlarında bulunacaktır.

  g)      Pazarcı esnafı aynı yükseklikte satış tezgâhı kullanacak ve tezgâhların uzunluğunu Belediye zabıtalarının göstermiş olduğu uzunluk ve genişlikleri aşmamak kaydı ile açacaklardı,

  h)       Pazarcı esnafı pazaryerini ve tezgâh yerini temiz tutacak, tezgâhından çıkan çöpleri etrafa atmayacak, uygun vasıfta çöp poşeti kullanacak ve tezgâh yerini çöpler poşetlenmiş ve etrafı temizlemiş olarak terk edecektir.

  i)        Pazarcı esnafı Belediyenin belirlemiş olduğu renk ve standartta temiz iş gömleği giyecektir. İş gömleğinin sağ üst cebi üzerinde pazarcı esnafının ad ve soyadının yazılı olduğu isimlik bulunacaktır.

  j)        Pazarcı esnafı elektronik terazi kullanacak ve teraziler Ölçüler Kanununa göre damgalanmış ve kontrolleri yapılmış olacaktır. El terazisi ve kefeli teraziler ile bozuk, kırık ve ayarı bozuk teraziler kullanılmayacaktır.

  k)      Pazarcı esnafı satmış olduğu malzemeyi eksiksiz ve tam tartacak, yanlış tartarak vatandaşı aldatmayacaktır.

  l)        Pazarcı esnafı görevli memurlara ve müşterilere kaba ve rahatsız edici davranışlarda bulunmayacak, saygısızlık yapmayacak, her ne suretle olursa olsun yüksek sesle bağırıp çağırmayacaktır.

  m)     Pazarcı esnafı bina ve dükkân kapılarını geçişi engelleyecek şekilde kapatmayacak, duvarlara ve tretuvarlara çivi, kazık vb. şeyler çakmayacak, pencere demirlerine ve başkasına ait yerlere ip bağlamayacaktır.

  n)      Pazarcı esnafı Belediye tarafından belirlenmiş olan pazar çizgilerinin dışına çıkmayacak, belirlenen çizgiler dışında tezgâh önlerine ve vatandaşların gelip geçtiği pazar ortasına malzeme koymayacaktır.

  o)      Pazarcı esnafı satmış olduğu malzemeler üzerine fiyat etiketi yapıştıracak, kesinlikle 1 (bir) tam kilo haricinde gramajlar (yarım kilo, 250 gr vb.) fiyat etiketine yazılmayacaktır.

  p)      Giyim eşyası satan pazarcı esnafı kendi tezgâh sınırlarını geçmemek kaydı ile uygun yerlere malzeme asacak, vatandaşların gelip geçişini engelleyici şekilde alçak seviyede malzeme asmayacaklardır.

  r)      Yıkanmadan, kabukları soyulmadan ve pişirilmeden yenecek her türlü gıda maddesi açıkta satılmayacaktır.

  s)      Üzerinde üretim izni olmayan, sonradan paketlenmiş gıda maddeleri satılmayacaktır.

  ş)     Pazarcı esnafı iştigal konusu dışında faaliyette bulunmayacaktır.

  t)     Bozulabilecek gıda maddeleri soğuk hava tertibatı olan dolaplarda muhafaza edilecek ve sıcaklık seviyesi uygun seviyede olacaktır.

   

  u)    Pazaryerlerinde kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi getirip satanlar, müstahsil olduklarına dair yetkili makamlardan müstahsil belgesi alacak ve bu belgeyi daima yanlarında bulunduracaklardır.

  v)    Pazarcı esnafı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun hareket edecek, satmış oldukları malzemeleri bu Kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde değiştirecek veya iade alacaklardır.

  y)    Belediye emir ve yasaklarını ihlal etmeyi alışkanlık haline getiren, özellikle aşağıda belirtilen suçları isleyenlerin Çalışma Belgeleri iptal edilerek pazarlardaki faaliyetlerine son verilecektir.

  (1)   Bir yıl içinde 5 defa fatura ibraz edemeyenler,

  (2)   Pazar çizgilerini ihlal edecek şekilde satış yapanlar ve malzeme koyanlar,

  (3)    Hileli satış yaptığı ve Ölçüler Kanununa aykırı hareket ettiği tespit edilenler,

  (4)   Çöp torbası kullanmayan ve tezgâh yerini temizlemeden bırakanlar,

  (5)   İki hafta üst üste mazeretsiz olarak pazar tezgâhının başında bulunmayanlar,

  (6)   Görevli memurlara ve müşterilere saygısız ve kaba davranışlarda bulunanlar,

  (7)   Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uymayanlar,

  (8)   Açıkta satılması yasak olan malzemeleri satanlar ile soğuk hava dolabı kullanması gerektiği halde kullanmayanlar,

  (9)   Pazaryerini kiraya verenler ve devredenler,

  (10)        Pazarın kalkış saatine riayet etmeyenler

   

  BÖLÜM 9

  BELEDİYE GELİRLERİ, İLAN REKLAM, TANITIM KONUSUNDA UYULMASI GEREKEN EMİR VE YASAKLAR


  Madde -11-  Aşağıdaki fiil ve Hareketleri yapmak yasaktır.

  a)        Belediyenin ilgili biriminden uygunluk görüşü almadan reklam, ilan ve tanıtım panosu asmak , dikmek, takmak, vb. dağıtmak,

  b)       İlan-reklam,emlak, çevre temizlik vb. vergisini yatırmamak,

  c)        Eğlence vergisine tabi olup ta yatırmamak,

  d)       KBB.İlan ve reklam yönetmeliğine aykırı hareket etmek,

  e)        Belediyenin reklam panoların izinsiz  kullanmak, buralarda gayri ahlaki afişler kullanmak,

  f)        Süreli olarak izin almak suretiyle bez, kağıt, afiş, vb’ ni verilen süre bitiminde kaldırma mak/ toplamamak,

  g)       İşyeri açma izin harcında eksik m2 bildirmek,

  h)       İzin aldığı yer ile ilgili işgal harçlarını gününde ödememek,

  i)         Tatil günü ruhsat bedelinin her yıl sonu takip eden ocak ayı içerisinde ödemeyenlere,


  BÖLÜM 10

  TOPLU TAŞIMA MİNÜBÜS TAKSİ DOLMUŞLARIN VE OKUL SERVİSLERİ VB. ARAÇLARDA ARAÇ SAHİPLERİ İLE KULLANICILARIN UYMASI GEREKEN EMİR VE YASAKLAR.

  Madde -12. Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

  a)      İlçe trafik komisyon ve UKM kararlarına uymayıp aykırı hareket etmek,

  b)      Belediyelerce ve karayollarınca dikilen trafik işaret ve levhalarına hasar vermek,

  c)      Kaldırım üstüne her ne surette olursa olsun motorlu motorsuz araç park etmek ve bu araçlar ile eşya indirmek için bile olsa bekleme, geliş ve gidişi engellemek,

  d)     Belediyeden ruhsat almadan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atığı taşımak, taşıma yaparken araçtan yola malzeme dökülmemesine tedbir almamak,

  e)      Şehir içi cadde ve yollarda , trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak  için ilgili kurumlarca alınan kararlara uymamak,

  f)       Aybastı Belediyesi UKM karırınca oluşturulan minibüs,taksi ve dolmuşların  duraklar harici çalışmak ve durak kurallarına aykırı hareket etmek,

   

  BÖLÜM 11

  SON HÜKÜMLER


  Yürürlük:

  Madde -13 : Bu Yönetmelik Aybastı Belediye Meclisince kabul edildikten sonra, yayınlanarak yürürlüğe girer.

  Yürütme:

  Madde -14 : Bu Yönetmeği Aybastı Belediye Başkanlığı yürütür.

  NOT: Bu yönetmelik Aybastı Belediye Meclisinin 02/10//2007 tarih, 2007/27 sayılı kararıyla kabul edilerek ,Aybastı Belediyesi web sitesinde (www.aybasti.bel.tr.) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.