Otogar Yönetmeliği

Aybastı Belediyesi

 • Aybastı Belediyesi
 •  
 • Telefon
  714 11 75

AYBASTI  BELEDİYESİ
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ – DOLMUŞ-MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ

1.BÖLÜM

AMAÇ , KAPSAM , YASAL DAYANAK, TANIMLAR ,

AMAÇ:

            Madde 1- Bu Yönetmelik Aybastı Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisinde özel ve tüzel kişilerce ticari amaçla kalkış-varış noktası arasında kişi başına ücret alan güzergahlarda yolcu taşıma izni verilen (M) serisinden minibüsler, (T) serisinden taksiler, (D) serisinden dolmuşlar,  (S) serisinden Servis araçları,   Servis taşımacılığı yapmak üzere tescil edilmiş özel plakalı araçları ve (M) serisinden tescilli Belediyeden İzin Belgeli özel Halk Otobüslerinin hangi koşullar altında ve ne biçimde çalışacaklarını , bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar arasındaki ilişkileri , uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır .

KAPSAM

Madde 2- Bu Yönetmelik Aybastı Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisinde Belediyenin  uygun göreceği yerde ve sayıda olmak kaydı ile yolcu taşımacılığı yapmak üzere;

 1. Zabıta Amirliği  tarafından güzergahları belirlenen, Aybastı Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde Belediyeden çalışma ruhsatlı  özel Halk Otobüslerini,
 2. Aybastı  Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde, çalışacak Minibüs, taksi ve dolmuşları ,
 3. Resmi ve özel Kuruluşların kent içi yolcu taşıma istemine ücreti karşılığında cevap veren özel yada tüzel kişilere ait ( S ) plakalı araçları,
 4. Okul öncesi, ilköğrenim ve orta öğrenim öğrencilerini taşımak üzere okul servis aracı olarak kullanılan ( M- plakalı araçları),
 5. Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları,
 6. Mülkiyetlerindeki araçlarla kendi personelini taşıyan özel kuruluşları.
 7. Müşteri hizmeti adı altında ücretsiz yolcu taşımacılığı yapan servis araçlarını kapsar.

YASAL DAYANAK

Madde 3- Bu yönetmelik yasal dayanağını ,

 1. Ana yasanın 124.n cü maddesi
 2. 5393 sayılı Belediye Kanunun 14 / a-b ve 15 / a-b-c-f-p maddeleri,
 3. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
 4. 5326 sayılı Kabahatler kanununun 4-19 ve 32. maddeleri.
 5. 2464 sayılı Belediye gelir Kanunu.
 6. 6183 sayılı Amme alacakları Kanunu.
 7. Karayolları Trafik yönetmeliği.
 8. 3194 sayılı İmar Kanunu.
 9. Zabıta Yönetmeliği.
 10. Araçların İmal tadil ve montaj hakkında yönetmelik.
 11. Bakanlar Kurulunun ticari plakalarının verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki kararı (son şekli uygulanır.)
 12. 02.04.1986 tarih, 10553 sayılı Bakanlar Kurulu’nun Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı, (Son şekli uygulanır.), 24.12.1994 tarih ve 22151 sayılı resmi gazete ile 04.06.1998 tarih 23362 sayılı resmi gazetedeki değişiklikler ile 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğindeki hükümlerinde tanımlanan organlarla eşgüdüm ve düzen içinde sürdürülür.
 13. Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masumiyet veya muafiyet sağlamaz.

 

TANIMLAR

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen terimlerden ,                                                            

1.      Belediye            : Aybastı Belediyesini                                                                                                    

2.      Zabıta Amirliği:Aybastı belediyesi Zabıta Amirliğini

3.      Meslek Odası :Aybastı Şoförler ve Otomobilciler Odası.

4.      İşletmeci         :Minibüs, Taksi, Dolmuşu mülkiyetinde bulunduran özel ve tüzel kişiler

5.      Çalışma Ruhsatı : İşletmecilerin Aybastı Belediyesi Zabıta Amirliğinden alacakları belge.

6.      Çalışma izin belgesi : Taksi dolmuş Trafik ruhsatlarında Taksi Dolmuş (4)ve Otomobil (6+1)-(7+1)olarak geçen araçlar.

7.      Güzergah      : İlçe Trafik komisyonunca alınmış ve UKOME tarafından alınacak kararlar doğrultusunda Minibüs-Taksi-Dolmuşların kalkış-varış noktaları arasında izleyecekleri hattı;  

8.      Araç Sürücüsü : Çalışma Ruhsatlı Araçları sevk ve idare eden şoför

9.      Araç Sürücüsü Tanıtım Belgesi: Çalışma Ruhsatlı araçları kullanan kişilerin aracı kullanırken yakasına takması gereken tanıtım kartı.

10.  Araç Uygunluk Belgesi : Kapsam kısmında adı geçen araç işleticilerinin, araçları için  bu yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen Teknik Komisyondan alacakları  araç uygunluk belgesi

11.  Teknik Komisyon : Belediyeden 1 Meclis üyesi,  Yetkili 1 makine mühendisi, Fen İşleri Müdürlüğünden görevlendirilecek  1 kişi, ve Zabıta Amirliğince  görevlendirilecek 1 kişi’den oluşan UKOME komisyonu oluştuğunu ifade eder. Komisyon raportörlüğü  Zabıta Amirliği tarafından yapılır.

12.  UKOME Komisyonu : Güzergah M-T-D-S plakası almak üzere müracaat eden vatandaşların taleplerinin mevcut mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığının ilk incelemesinin yapılması, İhtiyaç duyulan yerlerde otopark alanlarının ve duraklarının belirlenmesi trafik ve yaya akışının sağlanması ile can ve mal emniyetinin sağlanması bakımından gereken tedbirlerin görüşülmesi.

 

13.   Taksi: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en çok 4 oturma yeri olan, insan taşımak için imal edilmiş bulunan ve taksimetre veya tarife ile yolcu taşıyan ticari motorlu araçtır. (Karayolları Trafik Yönetmeliğinin değişik 11.04.2003-25076 s.R.G)

14.  Dolmuş: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en çok 8 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan, adam başına tarifeli ücretle yolcu taşıyan ticari motorlu araçtır. (Karayolları Trafik Yönetmeliğinin değişik 11.04.2003-25076 s.R.G)

15.  Minibüs : Yapısı itibariyle sürücüsünden başka sekiz ila on dört oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

16.  Otobüs: Yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az on beş oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

17.  Güzergah İzin Belgesi : Servis Araçlarının çalışacakları güzergahı belirten Zabıta Amirliğince verilen belge.

18.  Okul : Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta öğrenim veren özel veya kamu kuruluşları ,

19.  özel Kuruluş : Her türlü özel Şirket , Ortaklık , Banka , kooperatif vb. kuruluş ,

20.  Servis Aracı : Resmi yada özel kuruluşlara veya öğrencilere ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti verme amacı ile kullanılan ve Ordu Valiliği  İl Trafik Komisyonunun almış olduğu plaka tahdit kararına göre Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden ( S ) plaka serisine kayıtlı araçlar  ile şahıs ve şirket üzerine kayıtlı olup personel taşımak üzere tescilli olan özel plakalı araçlar.

21.  Resmi Kuruluş : Başbakanlığa ve Bakanlığa bağlı resmi daireler , Mahkemeler , Yüksek Eğitim Kuruluşları , Askeri Kuruluşlar , Kamu İktisadi teşekkülleri , Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu kuruluşların sermayelerinin çoğuna sahip olduğu bankalar , şirketler ve benzeri kuruluşlar ile diğer kamu kuruluşları .

22.  çalışma Ruhsatı : İşleticilerin ücretini  yatırarak Zabıta Amirliği’nde alacakları 1 yıl geçerliliği olan ve her yıl bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak yeniletecekleri  (Vize ) yaptıracakları belge,

23.  Araç sahibi (İşletici) : çalışma ruhsatlı aracın trafik tescil ruhsatı ve belediye çalışma ruhsatında isimleri yazılı  bulunan ve araç üzerindeki tüm hukuki sorumluluğa sahip olan   özel yada tüzel kişiler. 

2.BÖLÜM

MİNİBÜS-TAKSİ-DOLMUŞLARIN ÇALIŞMA BİÇİMİ

Minibüs-Taksi-Dolmuşlara Hat ve durak Verilmesi ve Kaldırılması İçin Yapılacak İşlemler:

Madde 5- Aybastı Belediyesi sınırları ve Mücavir alanları içerisinde çalışan Minibüs-  Taksi-Dolmuşlar Zabıta Amirliğine başvurarak çalışma ruhsatı almak zorundadır. Çalışma ruhsatı karşılığında her yıl Aybastı Belediye Meclisince belirlenecek olan ücretin (Ocak) ayında Belediye veznesine ödemeleri. 

 1. Aybastı  Belediyesi sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapmak üzere bu yönetmelikteki belirlenen koşullara uymak kaydıyla Ticari plakalı (M) serisinden minibüslere, (D) serisinden dolmuşlara,   (T) serisinden taksilere, (M) serisinden özel halk otobüslerine  hat ve durak verilmesine, güzergah ile ilk hareket ve son durak yerleri, indirme bindirme yerleri, hatlarda çalışacak araç sayıları, hatları ve güzergahları birleştirme veya değiştirme, güzergahın kaldırılmasına Zabıta Amirliğince karar verilir.
 2. (D) serisinden dolmuş sahipleri dilekçe ile Zabıta Amirliği’ne başvuru yapmaları halinde, (T) serisinden taksiye geçiş Belediye Encümeni uygun görüşü ile yapabilirler. (Dönüşüm işlemine ilişkin ücret alınmaz.
 3. Aybastı Belediyesi sınırları ve mücavir alanları, içerisinde yolcu taşımacılığı yapmakta olan TAKSİ-DOLMUŞ-MİNİBÜS  araç sahiplerinin ilçemiz merkezinde çalışan Belde ve köylerden ilçemize çalışan araç şoförlerinin hat,durak ve çalışma belgesi almaları zorunludur.
 4. Aybastı Belediyesi UKOME ce  belirlenen duraklarda çalışmak üzere zabıta amirliğine yapılacak müracaatlarda gerekli belgelerin düzenlenerek Belediye Encümenine sunulması ve Belediye Encümeni uygundur, uygun değildir görüşü alındıktan sonra  durak ruhsatı verilir.
 5. Ulaşım Entegrasyon çalışmasından Aybastı Belediyesi sınırları içinde yeni oluşacak hatlarda yolcu taşımacılığı yapmak üzere öncelikle meclis kararı ile belirlenecek şartları taşıyan kişi veya kişilere özel Halk Otobüsleri için  çalışma ruhsatı verilir.

Madde 6- Çalışma Ruhsatı için Zabıta Amirliğine yapılacak müracaatta;

 1. Şehir Merkezinde çalışan Taksi-Dolmuş-Minibüs araç şoförleri ve şehrimizde ikamet eden diğer beldelere çalışan, İlçemize bağlı köylerden gelen “M” plakalı araç sürücülerinin Belediyemiz Zabıta Amirliğinden Durak veya çalışma ruhsatı almak zorundadırlar, Çalışma ruhsatları her 5 (beş) yılda bir ve araç değişikliğinde yenilenmek zorundadır.
 2. Dilekçe: Dilekçede Nüfus cüzdan fotokopisi ikametgah adresi ve bu adreste en az altı ay ikamet etmesi,Adli sicil kaydı, 3 Adet resim,Sürücü Belgesi fotokopisi, Araç Trafik Ruhsat Fotokopisi aracın plakası, marka, modeli, motor numarası, şasi numarası, kaç kişilik olduğu ve çalıştığı hat belirtilir.
 3. Çalışan şoförler için sürücü belgesi fotokopisi,savcılık iyi hal kağıdı,Nüfus cüzdan fotokopisi,3 adet resim, Muhtardan ikametgah, (En az 2 yıllık sürücü ehliyeti olması-Yüz kızartıcı suçlardan suçu olmaması-Ölüme sebebiyet veren trafik kazasından dolayı hüküm giymemiş olması şartı aranır)
 4. Yeni araçlar için Aracın alış faturası/Noter satış sözleşmesi,
 5. Trafik tescil belgesi veya proforma fatura
 6. Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi ( Şirketlerde Ticaret  ve Sanayi Odasından yazı istenir)
 7. Taşımacılık faaliyetinden başka ticari olarak  ilişiği olmadığına dair Aybastı vergi dairelerinden mükellefiyet kaydı . ( Şirketlerde aranmaz)
 8. Aracın Mali sorumluluk sigorta poliçesi
 9. Sosyal güvenlik kaydı ( Şirketlerde aranmaz)
 10. Araçları kullanmaya yetecek sürücü belgesi
 11. İlk başvuru esnasında yaş şartı aranmaz. ( M plakadan S plakaya dönüşüm yapılan araçlarda servis araçlarında aranılan yaş şartı uygulanır)
 12. Yalnızca (S) plakalı servis araçları şirket adına kayıtlı olabilir. Diğer ticari plakalı araçlar tek kişi üzerine yada 2 kişi üzerine ortak olabilir, ancak 2 kişiden fazla ortaklık kabul edilmez ve bu ortaklık sadece adi  ortaklık olup şirket ortaklığı olmamalıdır.  Bu tür başvurularda ortakların yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir. Herhangi birinin durumu yönetmeliğe uygun olmadığı taktirde Belediye çalışma ruhsatı  verilmez. 
 13. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı alanların yönetmelikte aranan diğer şartları taşımaları, kazanç sağlayıcı bir işte çalışmamaları ve iş yeri çalıştırmamaları halinde başvuruları kabul edilir.
 14. çalışma ruhsatı almak isteyen araç sahibi veya sahipleri bu belgeleri Aybastı  Belediyesince  ilan edilen son gün mesai saati sonuna kadar teslim etmek zorundadır. Eksik olarak Genel Evrak Kalemine teslim edilen evraklar işlem görmez ve durum Zabıta Amirliği’nce başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
 15. Başvuru dilekçeleri ile ekleri Zabıta Birimi’nce uygunluk şartları incelenir. Başvurusu kabul edilen araçlar Teknik Komisyona havale edilir ve Araç Uygunluk belgesi alan araç sahiplerinin evrakları Encümen’ e gönderilir, Encümen kararı alındıktan sonra Belediye Meclisince kabul edilen Gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuzu ibraz ettikten sonra (Minibüsten özel halk otobüsüne dönüşüm olacak araçlarda   yeni aracın trafik tescil ruhsatı ve sigorta poliçe  fotokopileri getirilecektir) çalışma ruhsatı  düzenlenir.
 16. Ekte bulunan çalışma ruhsatlarında, araç sahip veya sahiplerinin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi , ikametgah , sürücü belgesi cinsi, sosyal güvenlik numarası, taşıtın plaka numarası, markası,  modeli ,  kaç kişilik olduğu ,  çalışacağı hat ve güzergah isimleri yazılır
 17. Minibüs, taksi ve dolmuş sahipleri karşılıklı becayişlerde ilgili oda görüşünü alarak Belediye’ye karşılıklı dilekçeyle başvurabilirler. Dilekçe ekine Trafik tescil ruhsatı ve Belediye çalışma ruhsatı fotokopileri eklenir. Encümen  kararı olumlu ise, Belediye Meclisinin belirlemiş olduğu  devir temlik ücreti Hesap İşleri Müdürlüğüne ödenerek tahsilat makbuzu Zabıta Amirliğine ibraz edilir ve yeni çalışma ruhsatları düzenlenmek üzere Eski Belediye çalışma ruhsatları, boş yeni ruhsat ve 2’şer adet fotoğraf Zabıta Birimine teslim edilir.
 18. İlk başvuru esnasında yaş şartı aranmaz (T) plakadan (D) plakaya geçişlerde yaş şartı aranır.

Madde 7- Minibüs-Taksi-Dolmuş Ruhsat vize  hat ücreti;

1.      Çalışma Ruhsatları her yıl OCAK ayında vize işlemlerinin yapılması zorunludur.

2.       Diğer Beldelerden ve köylerden günlük İlçemize giriş çıkış yapan (M) plakalı araçlardan sadece günlük giriş çıkış ücreti tahsil edilecektir.Giriş çıkış ücretini ödemeyenler hakkında 5326 sayılı kabahatler kanuna göre yasal işlem yapılacaktır.

3.      Aybastı Belediyesi sınırları ,mücavir alanları ve şehir içi çalışan Minibüs-Taksi-Dolmuş işletmecileri tarafından her yıl Belediye Meclisince belirlenen yıllık hat ücretleri aylık olarak ödenir.

4.      İşletmeciler tarafından zamanında ödenmeyen aylık hat ücretleri ve Çalışma Ruhsatlarını vize yaptırmayanlara, 6183 sayılı kanun hükümlerine göre aylık gecikme faizi ile birlikte Belediye gelirler Müdürlüğü tarafından tahsil edilir.

Madde 8- Belediyeden çalışma Ruhsatlı Araçların Devir ve Ortak Alınması ile ilgili       Başvuru Taleplerinde İstenilen Evraklar:

Belediye çalışma ruhsatları;  Trafik tescil ruhsatında kayıtlı bulunan araç sahiplerine verilir.
             Belediyeden çalışma ruhsatlı araç sahibi veya sahipleri Belediyeye başvuru yaparak Encümen  kararı alındıktan sonra aracın Noter satışını ve Emniyet Trafik Tescil Bürolarından devrini yapabilirler veya ortak alabilirler. Bu yönetmelik hükümlerine göre Belediyeye müracaatta bulunmadan ve Encümen  kararı alınmaksızın satış yapılması ve ortak alınması halinde  yapılan satışlarda satın alan bu satıştan, ortak, yeni alınan hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz. Ortaklık en fazla iki kişi olabilir, miras yoluyla devir haricinde ikiden fazla ortaklık kabul edilmez, ortakların arasındaki hisse oranı kendileri tarafından belirlenebilir, bu ortaklık (S) Plakalı servis araçlarında şirket ortaklığı olabilir. Diğer araçlarda sadece şahıs ortaklığı olup şirket ortaklığı olamaz.  İş bu yönetmelikteki şartların da yerine getirilmesi zorunludur. Başvuru sahibinin olmadığı durumlarda Noterden alınan vekaletnameler kabul edilir. Devir, satış ve ortak almada Encümen kararı alınması için takip edilecek işlemler sırasıyla;

A-Aracı çalışma Ruhsatı ile Devir veya Ortaklık  Almak İsteyenler

 1. Dilekçe (Devir ile birlikte model değişikliği yapılacaksa dilekçede belirtilir .)
 2. Ticari plaka tahsis belgesi ( özel halk otobüslerinde aranmaz)
 3. Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah ve bu adreste en az altı ay ikamet ettiğine dair belgesi ( Şirketlerde Ticaret  ve Sanayi Odasından yazı istenir)
 4. Araçları kullanmaya yetecek sürücü belgesi ( Şirketlerde aranmaz)
 5. Aybastı veya ülke sınırları içinde başka bir Ticari faaliyeti olmadığına dair Aybastı İlçe sınırları içinde  ikamet ettiği yerin bağlı bulunduğu  vergi dairesinden alınacak belge. ( Şirketlerde ve Mevcut ortak aracın diğer hissesini almak istiyorsa bu şart aranmaz
 6. Ortak almalarda da aynı evraklar tamamlanır .(Tüm ortaklar için aynı evraklar tamamlanır . )

B- Aracı çalışma (Durak) Ruhsatı ile Birlikte  Satmak İsteyenler

      1-  Dilekçe
      2-  Belediye  Hesap İşleri Müdürlüğünde veya Zabıta Amirliğinden  borcu yoktur belgesi
      3-  Araç üzerinde satılamaz kaydı varsa bunun kaldırıldığına dair ilgili kurumdan yazı  
            getirilmesi gerekir.
     4-Trafik ruhsatları (Motorlu araç tescil ve trafik belgeleri)

    5-Çalışma ve Durak ruhsatı ile birlikte satmak isteyenlerden bir daha plaka durak ruhsat talebinde bulunmayacaklarına dair Noterden taahhütname. 

   6-Tüm evraklar tamamlanarak her iki mükellef Belediye Zabıta Amirliği’ne başvurularını      yaparlar. Gerekli inceleme Zabıta Amirliği tarafından yapıldıktan sonra evraklar karar alınmak üzere Belediye Encümenine gönderilir.

C- Encümen  kararı olumlu ise :

1-Noter Satış sözleşmesi
2- Motorlu araç tescil ve trafik belgeleri (ruhsat)
3-Trafik sigorta poliçeleri
4-Plaka yazılı vergi levhası
5-Sosyal güvenlik kaydı ile ilgili yazı, kayıt fotokopisi veya ilgili kuruma ödeme  
    yapılan son ayın makbuzu
6-Eski Belediye ruhsatı , boş  ruhsat ve 2 adet fotoğraf ( Fotoğraf şirketlerde aranmaz)

Bu belgelerin Encümen  kararının tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde tamamlanması gerekmektedir. Tüm bu evraklar tamamlanıp Zabıta Amirliği’ne teslim edilirken Yönetmeliğin  devir ücreti ile ilgili hükümleri gereği Devir Temlik ücreti tahsil edilir ve   Belediye çalışma ruhsatı, aracı alan kişi veya kişiler adına düzenlenir.
 Encümen kararının tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde evraklarını tamamlayamayan alıcı kişi veya kişilere mücbir sebepler halinde Zabıta Amirliği tarafından 15 gün daha süre verilir. Bu süreler sonunda evraklarını tamamlamayan kişilerin başvuruları iptal edilir.

Madde 9- Çalışma Ruhsatlı Araç sahiplerinin ölümü halinde Veraset Yolu İle İntikallerde yapılacak işlemler:

 (1) Varisler adına çalışma ruhsatı düzenleneceği takdirde,

 1. Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi
 2. Sürücü belgesi ( eğer yoksa aracı kullanacak kişinin sürücü belgesi)
 3. Hesap İşleri Müdürlüğünde borcu yoktur belgesi
 4. Vergi levhası
 5. Sosyal güvenlik kaydı
 6. Eski Belediye ruhsatı , boş  ruhsat ve 2 adet fotoğraf
 7. Varisler arasında hakkından feragat eden varsa noter feragatnamesi
 8. Diğer varis adına çalışma ruhsatı düzenlenmesi isteniyorsa noterden muvafakat name

Tamamlanarak Zabıta birimi’ne başvuru yapılır. Gerekli inceleme Zabıta Amirliği tarafından yapıldıktan sonra evraklar karar alınmak üzere Belediye Encümenine gönderilir.Encümen  kararı olumlu ise çalışma ruhsatı düzenlenir. Mirasçılardan devir temlik ücreti alınmaz.

 (2)  Mirasçılar yeni Trafik Tescil Ruhsatı çıkardıktan sonra Belediye çalışma ruhsatının kendileri adına düzenlenmesini istemeyip aracı başka bir şahısa satmak istediklerinde, aracı almak isteyen kişilerin Yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen evrakları tamamlamaları  gerekmektedir. Ayrıca aracı satın alacak kişi devir temlik ücretini ödemek zorundadır.

Madde 10 - İcra Yolu İle Yapılan Satışlarda Uygulanacak Kurallar:

Belediyeden çalışma ruhsatlı araçların icra marifetiyle satışı sonucunda yeni sahibinin çalışma ruhsatı alabilmesi için yönetmelik şartlarına uygun olması ve Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir.Bu durum icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir. Belediyeye devir ve temlik ücretinin ödemesi ve yönetmelik hükümlerine durumunun uyması halinde yeni sahibine çalışma ruhsatı verilir.

Madde 11 -Model Değişikliği Yapmak İsteyen araç sahiplerinin uyacakları Kurallar:

 1. Minibüs, Taksi, Dolmuş ve Servis aracı sahipleri araçlarını yeni bir araçla değiştirmek istediklerinde yeni araca ait trafik ruhsatı, eski aracının trafikten çekme belgesi fotokopisi veya noter satış sözleşmesini 2 adet fotoğrafla birlikte dilekçelerine ekleyerek Zabıta Amirliği’ne başvurur. Yeni araç uygun görüldüğü takdirde çalışma ruhsatı düzenlenir.
 2. Araç sahipleri, model ve marka değişikliklerini Emniyet Trafik Tescil tarihinden itibaren 1 ay   içerisinde belediyeye bildirimde bulunmak zorundadır.
 3. Minibüs, Taksi, Dolmuş ve Servis araçlarında Devir ile birlikte araç değişikliği yapılabilir. Ancak aracı almak isteyen kişi veya kişiler bu taleplerini Encümene evraklarını sunmadan önce başvuru dilekçesinde;   aracın sadece  Ticari plakasını alacağını ve yerine koyacağı aracın markasını, yaşını, motor ve şasi numarası vb. teknik bilgileri  yazılı olarak belirtmek zorundadır.  Encümen Kararı ile aracın devri ve model değişiklik talebi uygun görüldüğü takdirde  Hususiye çıkartılan, satılan veya trafikten çekilen eski aracın motorlu araç tescil belgesi Zabıta Amirliği’ne teslim edilir.
 4. özel Halk Otobüsü sahipleri araçlarını yeni bir araçla değiştirmek istediklerinde:
  • Dilekçe
  • Yeni aracın Proforma faturası veya trafik tescil ruhsatı
  •  Yeni aracın teknik özelliklerini belirten belgeyi

Tamamlayarak başvuruda bulunurlar. Yeni aracın Teknik komisyondan özel Halk Otobüsü olması için istenen şartlara uygun olduğuna dair Araç Uygunluk belgesi alınması  zorunludur. Tüm bu belgeler tamamlandıktan sonra model değişikliği talebi Belediye Encümeninin onayına sunulur. Belediye Encümeni teklif edilen aracın teknik özelliklerinin uygunluğu dışında Şehrin estetiği kullanılacağı güzergaha uygunluğu, yolcuların konforu ve güvenliği araçların diğer çalışan araçlarla uyumluluğu ve benzeri sosyal ve kültürel yönlerden değerlendirmesini yaparak yada kuracağı bir komisyona yaptırarak uygun olup olmadığına karar verir. Talebin uygun görülmesi  halinde Emniyet Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne eski aracın iptali ve yeni aracın tescil edilmesi  Zabıta Amirliği ‘nce yazı ile bildirilir. Gerektiği takdirde, eski aracın trafikten çekilme işlemi tamamlanıncaya kadar seferleri aksatılmaması için yeni araca geçici plaka takılarak sefere konulabilir. Bu süre en çok bir aydır. Motorlu Taşıt Trafik Tescil işlemleri tamamlandıktan sonra:

1-Yeni aracın trafik tescil ruhsatı
2-Mali sorumluluk sigorta poliçeleri ve Ferdi kaza sigorta poliçeleri 
3-Belediye çalışma ruhsatı, boş yeni çalışma ruhsatı ve 2 adet fotoğraf

Trafik Tescil Tarihi itibariyle 1 ay  içerisinde Zabıta Amirliği’ne teslim edilir ve yeni araç için çalışma ruhsatı düzenlenir.

Madde 12 –Servis ve Okul servis Araçlarının Taşımaya Uygunluğu:

 1. Servis araçlarının uygunluğu  Teknik Komisyonca saptanır. Teknik Komisyon tarafından taşıma yapmaya yeterli olduğu belirlenen servis aracına bir yıl geçerli olmak üzere “Servis Aracı Uygunluk Belgesi Formu“ verilerek Toplu Taşıma İzin Belgeleri yenilenir.
 2. Servis aracı Uygunluk Belgesi alabilmek için aranan şartlar başvuru sahiplerine Zabıta Amirliği tarafından verilen formda belirtilir. Okul servis araçları Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen  Başvuru sahibi aracını belirtilen tarih ve saatte yine bildirilen yerde Teknik Komisyonun yetkililerinin incelemesine hazır bulundurmak zorundadırlar.
 3. İnceleme sonunda Araç Uygunluğu İnceleme Raporu 3 kopya olarak düzenlenir, bir kopyası başvuru sahibine verilir. 1 kopyası Zabıta Amirliği’ne verilir. 1 Kopyası Teknik Komisyon dosyasında muhafaza edilir.
 4. İnceleme sonunda başvuruya konu araçlar, Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmamışsa bu durum inceleme raporunda belirtilir. Araç sahipleri eksikliklerini  tamamlayarak tekrar  İnceleme isteminde bulunabilirler. Yapılan incelemelerde Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmayan araçların Servis aracı olarak çalışmasına izin verilmez.
 5. Servis aracı çalışma ruhsatı almak için gerekli evrakları tamamlayan işleticiler yıllık Gelir tarifesinde belirtilen ücreti yatırdığı takdirde Servis aracı çalışma ruhsatı düzenlenir
 6. çalışma ruhsatı alan işleticiler şehir içerisinde Zabıta Amirliğince  belirlenen tahditli güzergahlara giriş yapabilmek için  Zabıta Amirliğinden ayrıca Güzergah İzin Belgesi almak zorundadır. Güzergah İzin Belgelerinin her yıl yenilenmesi zorunludur. .

Madde 13 -Resmi ve özel Kuruluşların Personel Servisleri ile ilgili hükümler:

Aybastı Belediyesi sınırları içindeki Resmi ve özel Kurum ve kuruluşlar; personel servis taşımacılığı yaptırmak üzere özel araç kiralama için yapacakları ihale ilanlarında ve ihale sözleşmelerinde bu yönetmelik hükümlerine göre Aybastı Belediyesinden Servis aracı çalışma ruhsatı almış araç olma şartını arayacaklardır. 
Resmi Kurumlar personel servisleri için kendi resmi araçlarını kullandıkları takdirde ayrıca Güzergah izin belgesi almaları.

BÖLÜM 3-

Madde 14-  Güzergah izin Belgeleri;

1.      İl İlçe, Belde ve köylerden şehir merkezine yolcu taşımacılığı düzenli ve güvenli hale getirmek,  taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarının denetim esaslarını ve bu konudaki yetki sorumluluklarını yerine getirmektir.

2.      Aybastı İlçesi içerisindeki yerleşim yerleri arasında açık karayolu ile şehirlerarası İl sınırları içerisinde taşıma mesafede 100 Km. ye kadar İllerden Aybastı Belediye sınırları içerisine yapacak olan yolcu taşımacılığını, taşımacıları taşıma işinde çalışanları ve taşıma işinde kullanılan taşıt araç ve yapıları kapsar.  

(1)  A TİPİ GÜZERGAH İZİN BELGESİ

Çalışma ruhsatı bulunan ve personel taşıyan (S) plakalı servis araçlarına, Zabıta Amirliğince  belirlenen tahditli güzergahlara  giriş için verilecek izin belgesi.

(2)  B TİPİ GÜZERGAH İZİN BELGESİ

Çalışma ruhsatı bulunan (S) ve (M) plakalı okul servis araçlarına, Zabıta Amirliğince  belirlenen tahditli güzergahlara  giriş için verilecek izin belgesi.

(3)  C TİPİ GÜZERGAH İZİN BELGESİ

Kendi personelini taşımak üzere, özel veya tüzel kişilikler adına diğer harf gruplarına tescil edilmiş araçlara verilecek izin belgesi.

Başvuru için aşağıdaki evraklar gereklidir;

 1. Dilekçe, (Ekli güzergah krokisi ve çalışma saat çizelgesi ile birlikte)
 2. Aracın firma adına kayıtlı olduğuna dair trafik ruhsat fotokopisi,
 3. Taşınacak personel isim listesi ve SSK sicil numaraları ( Firmanın En az 6 personeli bulunması zorunludur)
 4. Aracın ön ve yan kaporta aksamına en az 10x30 ebatlarında firma isim ve ya  logosu yazılması zorunludur.

(4) D TİPİ GÜZERGAH İZİN BELGESİ

Ücretsiz müşteri taşımak üzere, özel veya tüzel kişilikler adına diğer harf gruplarına tescil edilmiş araçlara verilecek izin belgesi.

Başvuru için aşağıdaki evraklar gereklidir;

 1. Dilekçe, (Ekli güzergah krokisi ve çalışma saat çizelgesi ile birlikte)
 2. Aracın firma adına kayıtlı olduğuna dair trafik ruhsat fotokopisi,
 3. Aracın ön ve yan kaporta aksamına en az 10x30 ebatlarında firma isim ve ya  logosu yazılması zorunludur.

 

 

Madde 15-Güzergah İzin Belgeleri İle İlgili Ortak Hükümler.

 1. Servis Araçlarına ait Güzergah izin belgeleri işletme hakları devredilemez, bir başkasına kiralanamaz. Araç ile birlikte satışı söz konusu olduğu takdirde Madde 9.deki hükümlerin yerine getirilmesi şarttır.
 2. Kişi veya şirketlerin üzerine kayıtlı olup kendi personelini taşımaları için özel plakalı araçlara Belediye tarafından verilen Güzergah izin belgeleri araç satıldığı takdirde iptal olur, izin belgeleri geri alınır.  Aracı alan kişi için bu belgeler bir hak oluşturmaz.
 3. Verilen  güzergah izin belgelerini farklı amaçla kullandıkları tespit edilen araçların güzergah izin belgeleri iptal edilir.
 4. Güzergah izin belgesi başvurusunda bulunan ilgililer 1 ay içerisinde belgelerini almadıkları takdirde başvuruları iptal edilir.
 5. Kontroller sırasında güzergah izin belgesinin görevli memurlara ibraz edilmesi gerekmektedir.Güzergah izin belgesini ibraz edemeyenlere zabıtaca işlem yapılacağı.
 6. Kendi personelini taşımak için başvuruda bulunan firmaların tescil ruhsatında Turizm, servis taşımacılığı ibareleri bulunması halinde güzergah izin belgesi verilmez.

BÖLÜM 4 :

Madde 16- Uygulama İle İlgili Genel esaslar Ücretler;
            
A) İlk Defa çalışma Hat ruhsatı Alacak Olan  Araç  Sahiplerinin ödeyeceği ücretler:

1. İlk defa çalışma hat ruhsatı  alacak hak sahiplerinden Belediye Meclisince kabul             edilen Gelir Tarifesindeki miktarlar bir defada alınır. ücretin ödendiğine ilişkin belgeyi ibrazı ile çalışma ruhsatı alabilmesi için gerekli evrakları Zabıta Amirliği’ne teslim ettiği takdirde izin verilir.

2.  Belediyeden ruhsatlı Minibüslerden  özel Halk Otobüslerine dönüşümde alınacak ücret, Dönüşüm ile ilgili alınacak Meclis kararlarında belirlenir.
                      
B)  çalışma Ruhsatı bulunan Araç Sahiplerinin ödeyeceği ücretler:

(1) Gelir tarifesinde belirtilen yıllık çalışma  izin ücretlerini,

 1. Minibüs sahipleri  her yıl Şubat-Mayıs-Ağustos-Ekim ayları sonuna kadar  4 eşit taksitte ödemek zorundadır.
 2. Servis aracı sahipleri her yıl Mayıs-Ekim ayları sonuna kadar  2 eşit taksitte ödemek zorundadır.
 3. Taksi ve Dolmuş aracı sahipleri her yıl Nisan-Ağustos ayları sonuna kadar  2 eşit taksitte ödemek zorundadır

(2) Minibüslerden otopark ücreti olarak her gün için Gelir tarifesine göre her yıl tespit edilecek ücret alınır. Bu ücretler belge sahiplerinden çalışma İzin ücretlerinden ayrı olarak otopark ücreti adı altında peşin tahsil edilir. Herhangi bir nedenle çalışma ruhsatın iptali sırasında otopark ücreti bakiyesi gün hesabıyla belirlenecek tutar Belediye’ye gelir kaydedilir.


(3) çalışma ruhsatlı araç sahipleri kendi istekleri yada kendi hatalarından dolayı araçlarının çalışmadığı, çalıştırılmadığı günler için Toplu Taşıma izin ücretini ödemekten kaçınamaz yada geri ödenmesini talep edemezler. Mahkeme, İcra v.b. hukuki sebeplerle 4 aydan fazla çalışılmayan durumlar istisnadır.
(4) Yıllık çalışma İzin sürelerinin bitiminden sonra yenilenmeleri esnasında Taşıma hizmeti yapan belge sahibi tüm araçlar için  Teknik Komisyondan uygunluk belgesi alınması  zorunludur. 
(5) Trafiğe uygun olduğu anlaşılan araçlara izin verilir. Trafiğe uygun olmadığı anlaşılan araçların hattında çalışmasına izin verilmez. Ayrıca Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bilgi verilir.
(6) Belediye’den  çalışma ruhsatlı araç sahipleri her yapılan ortak alma, devir ve satıştan dolayı Belediye Meclisince o yıl belirlenen “Devir ve Temlik ücretini”  ödemek zorundadır. Bu ücret devir ve Ortak alma kararı çıkıp da işletici tarafından Zabıta Amirliği’ne  evraklarını teslim ettikten sonra alıcı tarafından 1.taksiti peşin olmak üzere kalanı 4 eşit taksit olarak ödemesi yapılır. Bu ücret mükellefin isteğine göre tamamı peşin olarak da tahsil edilir. Taksitle ödemeye karar verildiği takdirde taksitlendirme işlemi ilk taksitin ödenmesinden itibaren aylık ödemeler şeklinde yapılır. Devir Temlik ücretinin tamamı ödeninceye kadar aracın başka birine devrine izin verilmez.
(7)Anne ve Babadan çocuklara, çocuklardan anne,babaya, ve resmi nikahlı eşler arasında yapılan devirlerde %10 oranında ve tamamı peşin olarak  devir ücreti alınır. 
(8) Ortak olarak giren kişi veya kişiler hisseleri oranında devir ve temlik ücretini devir ile ilgili hükümler çerçevesinde ödemek zorundadır.
(9) Devir öncesinde ödenen yıllık izin ücretleri aracı alan ruhsat sahibi içinde geçerlidir. Ancak ödenmemiş taksitler yeni araç sahibine aittir

C) Belediye Alacaklarının Tahsili İle İlgili Yapılacak İşlemler:

Taksitlerini vadesi geldiğinde ödemeyen çalışma ruhsatlı  araç sahipleri hakkında, Hesap İşleri müdürlüğü’nce ödeme yazısı düzenlenir ve   araç sahiplerine tebligat kanunu hükümlerine göre tebliğ edilerek 7 takvim günü süre verilir. Bu süre içersinde ödeme yapanlardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanunda belirtilen gecikme zammı oranları tatbik edilir. Verilen 7 takvim günü süre sonunda ödeme yapmayan araç sahipleri ise Zabıta Amirliği’ne yazı ile bildirilir. Zabıta Amirliği’nce Gecikme zammı tatbik edilen araçlar taksitler ödeninceye kadar 5326 sayılı kanunun 19. maddesi uyarınca işlem yapılır.

 

Madde 17- Eğitim ;

 1. çalışma ruhsatlı araçlarda  araç sahibi ve sürücüleri, yılda en az 2 kez 4’er  saatten az olmamak kaydıyla konusunda uzman kişiler nezaretinde Zabıta Amirliği  ve İlgili Oda tarafından müştereken düzenlenecek eğitim seminerine katılmak  zorundadır.
 2. Seminere katılacak ve Belediyeden çalışma ruhsatlı araçlarda sürücülük yapacak olanların, 222 sayılı Milli Eğitim yasasına bağlı olarak Temel Eğitim diplomasına sahip olmaları şarttır. Araç sürücülerinde,  ilkokul diploması ile çalışanlar müktesep hak sahibidirler.
 3. Eğitim semineri sonunda, seminere katılan araç sahibi ve sürücülerine seminere katılım belgesi verilecektir.
 4. çalışma ruhsatlı araçlarda çalışacak araç sahibi ve sürücüleri İl Sağlık Müdürlüğünden ruhsat almış bir sağlık kuruluşundan psikoteknik  (kişilik, dikkat, zeka, refleks) raporu almak zorundadır.
 5. İlgili Oda tarafından her sürücü için  Şoför Tanıtım Kartı düzenlenecektir.  Psikoteknik raporu almayan ve Seminerlere katılmayan sürücülere tanıtım kartı düzenlenmez ve bu kişiler kesinlikle çalışma ruhsatlı araçları kullanamazlar.
 6. Zabıta Amirliği’nce gerekli gördüğü kişilerin şoför tanıtım kartlarını iptal edebilir.
 7. Araçların çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü sorumluluktan ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden araç sahibi tamamen  sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedellerinden Belediye sorumlu tutulmaz. Emniyet Trafik para cezaları araç sahibi veya işleticilere aittir.

Madde 18 –Çeşitli Hükümler ve Ceza Hükümleri:

 1. Aybastı Belediye sınırları ve mücavir içerisine giren Belde, Köy ve Mahallelerden Belediye sınırlarına yolcu taşıyan Minibüslerden UKOME kararları doğrultusunda bu yönetmelik hükümlerine göre çalışma izni almak zorundadırlar.
 2. Zabıta Amirliği hat başkanları ile yılda en az iki defa toplantı yapar ve sonuçlarını Aybastı Belediye Başkanına bir rapor halinde bildirir.
 3. Minibüs-Taksi-Dolmuş hatları bölgeleri dışında yolcu almayacaklar ancak yolcu indirebileceklerdir.
 4. Minibüs-Taksi-Dolmuş hatlarında çalışan şoförlerin vukuatı oluşması durumunda, 5 iş günü içerisinde bu durum Aybastı Belediyesi Zabıta Amirliğine ilgili şahıs ve yetkili tarafından varsa dernek başkanlığı tarafından yazılı olarak bildirilecektir.
 5. Ön koltuklara 10 yaşından küçük yolcu alınmayacaktır.
 6.  Bu yönetmelik kapsamına giren tüm araçlar Belediyeden çalışma ruhsatı  almadan çalışma yapamazlar.
 7. çalışma ruhsatlı  araçların  kendi durakları haricinde durmaları, yolcu indirme ve bindirme yapmaları  yasaktır. Araçlar kendilerine verilen güzergah dışında çalışamazlar.
 8. çalışma ruhsatlı araçlarda çığırtkan-muavin bulundurulamaz.
 9. çalışma ruhsatlı araçlarda İsti hap haddinden fazla yolcu taşınamaz.
 10. çalışma ruhsatlı araçların sürücüleri Belediyece konulan işaret ve levhalara uymak zorundadırlar.
 11. Model değişikliği yapan çalışma ruhsatlı araç sahipleri aracın Trafik Tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde Belediyeye bildirim yapmak zorundadır.
 12. çalışma ruhsatlı araçlarda,  başvuru dilekçesinde önceden belirtilmemiş ise devir işlemleri sonuçlanmadan model değişikliği yapılamaz.
 13. öngörülen yazı ve levhalar,  Belediye onayı ile izin verilen reklam bilgileri dışında çalışma ruhsatlı araçların içinde ve dışında başka yazı ve aksesuar bulundurulamaz.
 14. çalışma ruhsatlı araç sürücüleri trafik akışını engelleyecek şekilde araç kullanamazlar.
 15. çalışma ruhsatlı araçların içinde yüksek sesle yolcuların rahatsızlığına yol açacak radyo-teyp çalınmaz.
 16. çalışma ruhsatlı Araç sürücüleri yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapamazlar, Son duraklarına kadar yolcularını götürmek zorundadırlar.
 17. çalışma ruhsatlı araç sürücüleri kazaya uğramış araçlarını tamir ettirmeden hasarlı şekilde çalışmaya devam edemezler.
 18. çalışma ruhsatlı araçlarda Belediye Meclisince belirlenen fiyat tarifelerinin yolcuların kolayca görebileceği idarece belirlenen  yere asılması zorunludur.
 19. Karayolları Trafik Kanunu gereği araçlarda bulundurulması zorunlu olan avadanlık dışında araç ve gereç bulundurulamaz.
 20. çalışma ruhsatlı araçlar çalıştıkları süreler içerisinde iç ve dış temizliğin yapılmış olması,  döşemelerinin  yırtık ve kirli olmaması  gerekmektedir.
 21. Taşıma hizmetinin gerekçeli ve izinli olduğu süreler dışında yerine getirilmesi zorunludur.
 22. Belediye Meclis kararı olmadan çalışma ruhsatlı araçlar satılamaz, devredilemez,  ortak alınamaz.
 23. 6-14 yaş grupları arasında öğrenci taşıyan servis araçlarının rehber öğretmen bulundurması ve taşıdığı öğrenciyi evinin önünden alması zorunludur.
 24. Taksilere gece ve gündüz tarifesini otomatik olarak ayarlayan taksimetre takılması ve cihazın sürekli faal durumda tutulması zorunludur.
 25. özel Halk otobüsü sürücüleri Zabıta Amirliği’nce sürücüleri için belirlenen kıyafetlere uymak zorundadır.
 26. çalışma ruhsatlı araç sürücüleri ilgili oda tarafından verilen şoför tanıtım kartını yolcuların ve görevli memurların görebileceği şekilde  araçta bulundurmak zorundadır.
 27. çalışma ruhsatlı araç sürücüleri yolculara saygılı ve nazik davranmak zorundadırlar.
 28. özel halk otobüsü sürücüleri çalıştığı hattın, ilk ve son durakları da dahil, güzergahları üzerinde bulunan tüm otobüs duraklarından yolcu indirme ve bindirmeyi sağlıklı bir şekilde yapmak zorundadırlar. Kesinlikle güzergah dışına çıkamazlar ve duraklarda yolcu indirme ve bindirme süreleri dışında bekleme yapamazlar.
 29. özel Halk otobüsü sürücüleri yolculardan ücret veya manyetik kart alamazlar. Manyetik kartların validatör cihazına okutulması zorunludur.
 30. Minibüs, dolmuş,taksi araçları B.O.İ. duraklarında yolcu indirme-bindirme ve bekleme yapamazlar.
 31. (S) Plakalı servis araçları şehir içi ve şehir dışında turizm amaçlı yolcu taşımacılığı yapamaz.
 32. Okul servis araçlarının yönetmelik hükümleri gereği trafik kuralları, öğretmen ve öğrencilerin indir ve bindirmesi Dur işaretlerine dikkat edilmesi,
 33. Belediye’ den izin  almadan çalıştığı tespit edilen özel veya tüzel kişilere ait tahdit kapsamı içinde veya dışında olan tüm araçlar hakkında İdari yaptırım tutanağı  düzenlenir, 5326 sayılı kanunun 32.maddesine göre cezai işlem yapılır ve 19. maddesi  uyarınca 7 ila 15 gün arasında trafikten men cezası verilerek araçlar  otoparka çekilir.

 

 

Madde 19 -EKLER

EK 1- çalışma ruhsatı verilecek minibüslerde aranacak şartlar;
EK 2-çalışma ruhsatı verilecek taksi ve  dolmuş araçlarında aranacak şartlar
EK 3- çalışma ruhsatı verilecek Öğretmen/Öğrenci Servis araçlarında aranacak şartlar;
EK 4- çalışma ruhsatı verilecek özel Halk Otobüslerinde aranacak şartlar;
EK 5- Minibüs çalışma ruhsatı
EK 6-özel halk otobüsü çalışma ruhsatı
EK 7-Taksi çalışma ruhsatı
EK 8- Dolmuş çalışma ruhsatı
EK 9-Servis aracı çalışma ruhsatı

EK-1

çalışma Ruhsatı verilecek Minibüs araçlarında aranacak şartlar; 

 1. M-Minibüs olarak çalıştırılan araçların “15” yaşından küçük olmaları, “15” yaş üzeri olan araçlara işletmecileri tarafından bir yıl içerisinde şartlara uygun bir araçla değiştirilir.
 2. Model değişikliği yapılacak minibüslerde trafik tescilinin yapıldığı tarihte model yaşının 5 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.
 3. Cam hizasından 15 cm. boşluk bırakarak alt kısım Volvo mavisi renk kodunda, üst kısım beyaz olarak  boyatmaya,
 4. Minibüslerin her iki yanlarına boşluk bırakılan 15 cm.lik yere çalışacakları hattı ve takip edecekleri güzergahın üç ana noktasının yazılmasını, (yazı ebadının 9x1,5 cm. kırmızı olması gerekmektedir.)
 5. Araçlara verilen hat numaraları ve sıra numaraları kapıların alt kısımlarına, ayrıca hat numarası aracın ön ve arka camına sağ üst köşeye hat no  rakamının daire içine yazılması mecburidir.
 6. Aracın üst kısmına güzergahı belirten ışıklı tabela yapmaya  zorunludur.
 7. Minibüslerin şoför dahil yolcu kapasitesinin 14+1 olması zorunludur.

EK-2

çalışma ruhsatı verilecek taksi ve  dolmuş araçlarında aranacak şartlar;

1. Model değişikliği yapılacak taksi ve dolmuşlarda trafik tescilinin yapıldığı tarihte         model yaşının 15 yaşından küçük olmaması gerekmektedir. Bu yaşı geçen araçlar işletmecileri tarafından bir yıl içerisinde uygun bir araçla değiştirilir.

2.Taksi aracı sarı renk kodunda boyanacaktır. Dolmuş aracı  Belediye Başkanlığınca              belirlenecek renk kodunda boyanacaktır.

3.Taksi aracının ön kapıları ve tavanında plaka numaraları (yazı ebadının standarda uygun) olması gerekmektedir.

4.Aracın üst kısmına ışıklı Taksi ve dolmuş olduğunu gösteren tabela yapılması zorunludur.

5.Taksi ve dolmuşta şoför dahil yolcu kapasitesinin en çok 4+1 olması zorunludur. (Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre yolcu taşıması artırılan taksilerle ilgili uygulama yetkileri Zabıta Amirliğine aittir)

EK-3

çalışma ruhsatı verilecek Öğretmen /Öğrenci Servis araçlarında aranacak şartlar;

 1. Model değişikliği yapılacak servis araçlarında trafik tescilinin yapıldığı tarihte model yaşının 24 kişiliğe kadar araçlarda 10 yaş, 24 kişilikten yukarı araçlarda 15 yaşından büyük olmaması gerekmektedir
 2. Okul Servis Araçlarında Okul Servis Aracı Hizmet Yönetmeliğinde belirlenen şartlar uygulanır. 
 3. Kaportası düzgün olacaktır
 4. Dış görünüşü itibariyle beyaz boyalı olacaktır.
 5. Okul servisleri turuncu, fabrika servisleri mavi kuşaklı olacaktır.
 6. Camlarında kırık ya da çatlak bulunmayacaktır.
 7. Dış yüzeylerinde tehlike oluşturacak biçimde aksesuar bulunmayacaktır. (Radyo antenleri bu kapsamda değerlendirilir.)
 8. Aracın içi temiz, koltukları düzenli olacaktır.
 9. İç ışıklandırma için yeterli sayıda lamba çalışır durumda olacak, ancak bu lamba renkli olmayacaktır.
 10. İçinde ya da dışında hiçbir yerde yolculara zarar verebilecek bir ek ya da imalat yer almayacaktır.
 11. Bütün kapıları düzenli açılır, kapanır durumda olacaktır.
 12. Egzozu ve susturucusu zedelenmemiş olacak, çalışırken gürültü yapmayacaktır.
 13. Park lambaları, stop lambaları ile farları (uzun ve kısa huzmeleri) düzenli çalışır ve ayarlanmış durumda olacaktır.
 14.  Farları şeffaf camlı olacaktır.
 15. Motorları düzenli çalışır durumda olacak ve egzozdan siyah duman çıkmayacaktır.
 16. Aracın egzozundan çıkan emisyon miktarı Ordu İl Hıfzısıhha Kurulu çevre Komisyonunun mevcut kararı veya gelecekteki kararlarının amir hükümlerine uygun olacaktır.
 17. Trafik Kanununun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri, yangın söndürücüsü, çekme halatı takozu, ilk yardım çantası bulunacaktır.
 18. Araçların kornaları havalı korna olmayacaktır.

EK-4

çalışma ruhsatı verilecek özel Halk Otobüslerinde aranacak şartlar;

 1. Araçların ilk dönüşümünde, çalışma ruhsatı alırken özel Halk Otobüsünün 0–3 yaş arasında olması zorunludur. 
 2. Model değişikliği yapılacak araçlarda trafik tescilinin yapıldığı tarihte model yaşının 5 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.
 3. Yolcu taşımacılığına katılacak izin belgeli özel Halk Otobüsleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve buna bağlı Karayolları Trafik Tüzüğü kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan otobüsler için tespit edilmiş şartlara haiz olacaktır.
 4. özel Halk Otobüslerinin model değişikliğinde araçlarda; 0-5 yaş olması, koltuk adedinin en az 25, ayaktakilerle birlikte en fazla 75 yolcu kapasiteli olması, motorun aracın arkasında olması ve en az EURO 2 normlarına uygun olması, hava süspansiyonlu olması, taban-tavan yüksekliği ortalama 2000 mm ( ön asgari 2120 mm – arka asgari 1860 mm.) olması ve azami 3 basamaklı olması şartları aranacaktır. Ancak,  belirtilen şartların dışında kalan teknik ve idari konularda karar alma yetkisi Belediye Encümeninindir.   
 5. Sürücü yeri arka koltuk kısmından bir pano ile ayrılacaktır.  Bütünleşik elektronik bilet sistemi için gerekli donanım monte edilebilecek uygun yeri ve tesisatı bulunacaktır.
 6. Otobüslerin kapılarında durak yerleri dışında içerden veya dışardan açılmayan ve sürücü tarafından idare edilen bir kilit düzeneği bulunması zorunludur.
 7. Otobüs içinde en az üç noktada düğmesi bulunan sürücüyü sesle veya ışıkla uyaran bir "İnecek var" düzeni bulunacaktır. Ayrıca özürlüler için kapı çevresinde tabandan 120 cm yüksekliğinde ikaz düğmeleri bulunacaktır.
 8. Otobüslerin dış ve iç ışıklandırma ve aydınlatma donanımları çalışır durumda ve Belediye Otobüslerinin ışıkları gibi olacaktır. Araç içinde kalorifer bulunacak ancak bu egzoz kaloriferi olmayacak ve gürültüsüz çalışacaktır.
 9. Otobüslerin ön cephesinde "Aybastı Belediyesi özel Halk Otobüsü" ibaresi yazılacaktır.

 

 1. Araçlara çalıştıkları hattın güzergahını belirtmek amacıyla, güzergaha verilen hat numarasını, başlangıç ve bitiş noktalarını da içeren en az dört noktayı (Semti) gösteren bir levha aracın ön sağ ve yan sağ tarafına takılacaktır. Levhalar tek tip renkli ve aydınlatılmış olacaktır.
 2. Otobüslerde yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör ve yedek sinyal ampulleri ile kış şartlarında kar zinciri, çekme halatı bulundurulacaktır.
 3. Araçların ön giriş kapı yanlarına "Binilir" arka kapı yanlarına "İnilir"  ifadeleri yazılmış olacaktır.
 4. Otobüslerin dışı, içi ve koltukları sürekli olarak temiz tutulacak, koltuk ve döşemeleri kırık ve yırtılmış durumda olmayacaktır.
 5. Otobüsün içinde fırça, çöp sepeti ve diğer temizlik malzemeleri bulundurulmayacaktır. Ancak bunlar uygun bir dolapta muhafaza edilecektir.
 6. İlgili oda başvurusu halinde otobüslere  İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak, Belediyeden yetki belgesi almak şartıyla  reklam  konulabilir. Ayrıca, Belediyenin gerekli gördüğü ilanların ve duyuruların asılması zorunludur.
 7. ön iki koltuğun bebeklilere, özürlülere, hamilelere ve yaşlılara öncelikli ait olduğunu bildirir plaketler takılacaktır.
 8. Otobüs içinde görünür bir yerde bulunan çalışma saatlerini belirten bir plaket  takılacaktır.
 9. Otobüs içinde yolcuların şikayeti halinde başvurabilecekleri telefonları belirten bir  plaket, yolcuların görebileceği yere takılacaktır.
 10. Otobüslerin egzozlarından çıkan zehirli gazların duraklardaki vatandaşları etkilememesi için egzoz çıkışlarına düz üfleme başlıkları takılacaktır.
 11. Otobüslerin ön, arka ve yan camlarında kırık, çatlak vb. deformasyon olmayacaktır.
 12. Otobüslerde havalı korna, ıslık korna vb. gibi kornalar bulunmayacak" di-dat korna" takılmış olacak, elektrik tesisatı, iç ve dış aydınlatma ile tüm ikaz sistemleri çalışır durumda olacaktır.
 13. Otobüsün dış boya rengi Belediye Başkanlığı’nca belirlenen renk ve ölçülerde olacak olup, ayrıca renklerle yama yapılmayacak, kaporta saçlarında çürüme, çöküntü ve ezilme olmayacaktır.
 14. Otobüsün araç uygunluk belgesi alabilmesi için Trafik ruhsatlarında en son trafik fenni muayeneleri ile egzoz kontrolleri yapılmış, zorunlu trafik sigortaları yaptırılmış olacaktır.

BÖLÜM 5 :

ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARI KONTROL VE DENETİM

Madde 20 – Çalışma Usul ve esasları.

Minibüs taksi dolmuşların işletmecileri tarafından aşağıda belirtilen usul ve esaslarla çalıştırılır.

1.      Minibüs Taksi dolmuşların Belediye otobüs duraklarını işgal etmemeleri.

2.      Durakları haricinde yolcu indirme ve bindirme yapmamaları.

3.      Cadde ve sokaklarda duraklamaları yolcu indirme bindirmeleri yasaktır.

4.      Şoför ve hareket görevlilerinin bağırmak,korna çalmak suretiyle Minibüs –Taksi –Dolmuş içinde ve dışında yolcu çağırmaları ve yardımcı bulundurmaları yasaktır.

5.      Minibüs –Taksi – Dolmuşların iç ve dışları kirli ,camları kırık ve çatlak , koltuk ve döşemeleri eski ve yırtık olmayacak olup araçlar fabrikadan çıktığı gibi orijinal ve aksesuarsız olacaktır.

6.      Araç içinde ve dışında göze hoş görünmeyen , adaba , ahlaka ve görgü kurallarına uymayan yazı  , resim, ilan, reklam, duyuru ve poster bulundurulmayacaktır.

7.      Trafik ruhsatında belirtilen taşıma kapasitesinden fazla ve ayakta yolcu taşınması yasaktır.

8.      Araç içerisinde yolcuların görebileceği bir yerde “Sigara içilmez” levhası asılı olacaktır, Araç içerisinde hem şoför hem de yolcular tarafından sigara içilmeyecektir.

9.      Minibüs –Taksi- Dolmuşların çalıştıkları hat ve güzergahların son duraklarına kadar gitmeleri zorunludur.

10.  Her yıl 507 sayılı Esnaf ve sanatkarlar kanunun 125. maddesi uyarınca bu kanuna tabi odalarca onaylanan “Fiyat Tarifesi” taşıtta görülebileceği yere asılacaktır.

11.  Minibüs Taksi Dolmuş sürücüleri, yolculara iyi davranacak ve yolcularla münakaşa etmeyecektir.

12.  Minibüs Taksi Dolmuş sürücüleri, düzenli kıyafet giymeleri saç ve sakallarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

13.  Minibüs Taksi Dolmuşlarda sürücünün dikkatini dağıtacak ve yolcuları rahatsız edecek nitelikte, görüntülü ve sesli müzik alet ve sistemleri kullanılmayacaktır.

14.  Araçlarda Yangın söndürme cihazı, Çeki halatı, Ecza çantası, ve Trafik seti bulundurulacaktır.

15.  Minibüs Taksi Dolmuşlarda çalışan sürücülerin tanıtım kartını araç içerisinde görünecek bir yere asmaları zorunludur.

16.  Minibüs Taksi Dolmuşlar Kendilerine ait durak levhası bulunan yerlerde yolcu indirme  ve bindirme yapacaklardır.

17.  Zabıta Amirliği tarafından yapılacak olan kontrol ve denetimlerde görevlilere sürücülerin aracın trafik ruhsatını ve çalışma ruhsatını göstermeleri zorunludur.

Madde 21 –Kontrol- Denetim

1.      Aybastı Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri.

2.      Aybastı Belediyesi Meclis üyeleri tarafından yapılır.

3.      Aybastı Belediye Meclis üyeleri tarafından tespit edilecek yönetmeliğe aykırı davranışlar, Zabıta Amirliğine bildirilecek ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesince hazırlanan Belediye emir yasaklarına göre yasal işlem yapılır.

BÖLÜM 6

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

Madde 22 – Aybastı Belediye Meclisinin 08.12.2005 tarih ve 12 sayılı kararı ile  kabul edilen Aybastı Belediyesi tarafından çalışma izni verilen Minibüs-Taksi-Dolmuşların  çalışma biçimlerine ait yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.  

BÖLÜM 7

YÜRÜRLÜLÜK

Madde 23-   5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi uyarınca  iş bu YönetmelikAybastı Belediye Meclisince kabul edilip, mahalli gazetelerden birinde yayımlandığı tarihte  yürürlüğe girer.

BÖLÜM 8

YÜRÜTME

 

Madde 24 -Bu Yönetmelik hükümlerini Aybastı Belediye Başkanı adına Zabıta Amirliği  yürütür.

NOT: Bu yönetmelik Aybastı Belediye Meclisinin 05/02//2008 tarih, 2008/2 sayılı kararıyla kabul edilerek ,Aybastı Belediyesi web sitesinde (www.aybasti.bel.tr.) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.